سامانۀ ملی افکارسنجی دانشگاهیان

مشاهدۀ نظرسنجی تماس با دبیرخانه

درباره سامانۀ ملی افکارسنجی دانشگاهیان

به‌نظر احصاء نظر بدنۀ دانشگاهی کشور در بارۀ وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، سامانۀ ملی افکارسنجی دانشگاهیان به‌همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد.

معرفی سامانۀ ملی افکارسنجی دانشگاهیان

همکاران